Yeah.. alright alright.. Yeah.. alright alright.. Ikka.. Alright alright.. Yeah.. Mere sapne.. mujhe sone na dein Mujhe sone na dein, sone na dein Mere sapne.. mujhe sone na dein Mujhe sone na dein, sone na dein Ye sapne.. Mujhe sone na dein Mujhe sone na dein Mujhe kaha sab ne Honge na pure kabhi mere […]