Monsoon- Shrishti Sharma, Shawar Ali, Sudhanshu Aggarwal, Vijay Singh