Kuku Mathur Ki Jhand Ho Gayi- Siddharth Gupta, Simran Kaur Mundi, Pallavi Batra